Frivillig vern sin rolle i naturvern

Image Credit: Endre Grüner Ofstad, CC BY-SA 2.0, Image Cropped

Guest post by Endre Grüner Ofstad.

Privately protected areas provide key opportunities for the regional persistence of large‐ and medium‐sized mammals (2018) Clements et al., Journal of Applied Ecology, 56(3), https://doi.org/10.1111/1365-2664.13300

Det Essensielle

Da mennesker slo seg ned i nye områder, bosatte de seg som regel i de mest produktive og artsrike områdene. I dag, mange år senere, er disse områdene fortsatt produktive og i private hender. I dag, derimot, blir flere og flere arter utrydningstruet og vi iverksetter tiltak for å redusere tapet av arter. Et av disse tiltakene er verneområder. Verneområder er områder som er satt til side for å sikre tilstedeværelse av gitte arter eller naturtyper ved å begrense høsting eller annen menneskelig innflytelse. Utfordringen er at dette ofte er kostbart da disse artsrike områdene ofte overlapper med områder som har viktige jordbruk- eller andre naturressursinteresser. Dette resulterer i at vernede områder ofte blir lagt til økonomisk marginale og/eller statseide områder. For å kontre dette kan en inkludere områder tilbudt frivillig av grunneiere. Spørsmålet blir da, hva er verneverdien av de områdene som blir tilbudt? Dette er spørsmålet som Clements og medforfatterne spør seg når jobber med Cape Floraregion i Sør-Afrika .

Hvordan ble dette løst?

Cape Floraregion er en region som har et ekstremt rikt artsmangfold, og er spesielt kjent for sine rike endemiske flora. En rekke forvaltningsorgan og bevaringsbiologiske interessenter tar sikte på å beskytte den truede floraen og øke tilknytningen mellom eksisterende verneområder i regionen. Grunnet den rike floraen og terrenget, har Cape Floraregion også en rik fauna. Dette aspektet har derimot fått mindre oppmerksomhet, og denne studien tar sikte på å utforske hvor store områder som er nødvendig for å opprettholde levedyktige pattedyrbestander, blant annet for den endemiske antilopen Cape grysbok (Raphicerus melanotis). Ved å øke antall private verneområder kan man oppnå forvaltningsmålene for Cape Floraregionen, som også er ganske vanlige for strategi for vern; øke tilknytningen blant eksisterende verneområder, øke lokal deltakelse og redusere innflytelsen av jordbruksaktivitet på artsmangfold. Merk, denne studien bruker begrepet ‘private verneområder’, det tilsvarer trolig hva som i Norge kalles for ‘frivillig vern’ .

Cape Floraregion innehar mange verneområder som er klassifisert som enten statseid, privateid eller sameid. Sameide områder er verneområder sammensatt av privat og statseid grunn. Studien ser blant annet på artsrikdom (antall arter) og artsmangfold (‘biodiversitet’). Begrepet artsmangfold har ganske lik betydning som artsrikdom, men tar hensyn til at noen arter er sjeldnere enn andre. Basert på mulig bestandsstørrelse av hver art innen hvert område beregnet forfatterne hvert område sin ‘uerstattelighet’ (‘irreplacability’). Uerstattelighet er et mål på hvor sannsynlig det er at en vil oppnå vernemål ved å inkludere et gitt område.

Visste du at: Paraplyart

Denne studien fokuserer på store pattedyr. Sett i lys av betydning insekter er blitt tillagt de siste årene så kan dette fokuset virke noe feilplassert. Men denne studiens fokus kan argumenteres ut fra ‘paraply-konseptet’, hvor en ved å beskytte en art også beskytter mange andre. En paraplyart kjennetegnes ut fra flere kriterier; godt kjent biologi; stort hjemmeområde; høy sannsynlighet for livskraftige bestander; sameksisterer med arter av verneinteresse; forvaltningsbehov som er gunstig for sameksisterende arter; følsomhet til menneskelig forstyrrelser; og enkel overvåkning. Til tross for noe blandete resultat for bruken av dette konseptet, så har det vist seg å være nyttig i de fleste tilfeller.

Hva de fant ut

Som forventet så utgjorde statseide områder størstedelen av det vernede arealet. I motsetning så var det totale artsmangfoldet (kjent som ‘gamma diversitet’) og endringen i artsmangfoldet (kjent som ‘beta diversitet’) større blant de privateide verneområdene. Med økende størrelse på verneområdet så økte artsrikdommen raskere på privateide verneområder, mens artsmangfoldet økte likt blant private og sameide verneområder, og både artsmangfold og artsrikdom økte mindre på statseide verneområder.

Privateide verneområder var i større grad uerstattelig, dvs. ved å utelukke disse fra verneplanene vil en drastisk redusere sannsynligheten for å oppnå vernemålene.

Sameide områder var større enn både private- og statseide områder. 22-25% av store rovdyr og mesoherbivorer (dvs. alle planteetere utenom elefant og svart nesehorn) kunne bare bli vernet ved å inkludere private eller sameide verneområder. I tillegg, sameide områder oppnådde det største antall områder med bærekraftige bestander.

Southafrica-capegrysbok

A Cape Grysbok (Image Credit: Jim Bleak, CC BY-SA 3.0)

Hva så?

I praksis er de sameide verneområdene i utgangspunktet statseide verneområder som blir utvidet med private. Dette sammenkobler eksisterende verneområder og reduserer forholdet kant-til-kjerneområde, som er viktige faktorer med tanke på artsmangfold. Resultat lik de i denne studien er også observert i andre områder hvor man har inkludert privat verneområder i vernetiltak, for eksempel i Norge. Med økt bevissthet for artsmangfold er det innført flere og flere tiltak for å inkludere privat eiendom i verneområder. I Norge er privat (‘frivillig’) vern også et tiltak som er blitt innført for å redusere konfliktnivået mellom skogsdrift og verneinteresser i forbindelse med opprettelsen av verneområder. Når vi vet at tap og fragmentering av habitat er en av de største truslene mot artsmangfold, så vil habitatbevaring og økende sammenkobling blant eksisterende verneområder være kritisk for å oppnå vernemål.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s