Category Archives: Norwegian

Hvorfor er dyr hvor de er?

Image Credit: Endre Gruner Ofstad, CC BY-SA 2.0

Guest post by Endre Grüner Ofstad. English version here.

Use, selection, and home range properties: complex patterns of individual habitat utilization (2019) Endre Ofstad et al., Ecosphere, 10(4), https://doi.org/10.1002/ecs2.2695

Det essensielle

Stedene man finner dyr omtales gjerne som dyrets habitat. Habitat er et relativt vagt begrep. Hvor individ oppholder er som regel et utfall av en rekke vurderinger: hvor finner en mat, hvor unngår man rovdyr og hvor finner man noen å parre seg. Individ avveier blant disse for å maksimere hvor mange avkom de kan tilføre fremtidige generasjoner (også kalt for ‘fitness’).

Når vi skal vurdere hvilke habitat dyr befinner seg i så jobber vi som regel med habitatseleksjon. Habitatseleksjon er hvor mye et habitat blir brukt i forhold til hvor tilgjengelig det er, dvs. hva er den relative sannsynligheten for at et dyr vil bruke et habitat hvis det får muligheten. Hvor mye tid et individ velger å bruke (eller tettheten av individ) i et habitat er som regel en god indikator på hvor viktig et gitt habitat er. Habitatseleksjon blir derfor ofte brukt til å identifisere hvilke habitat forvaltningen bør iverksette tiltak.

Read more

Frivillig vern sin rolle i naturvern

Image Credit: Endre Grüner Ofstad, CC BY-SA 2.0, Image Cropped

Guest post by Endre Grüner Ofstad.

Privately protected areas provide key opportunities for the regional persistence of large‐ and medium‐sized mammals (2018) Clements et al., Journal of Applied Ecology, 56(3), https://doi.org/10.1111/1365-2664.13300

Det Essensielle

Da mennesker slo seg ned i nye områder, bosatte de seg som regel i de mest produktive og artsrike områdene. I dag, mange år senere, er disse områdene fortsatt produktive og i private hender. I dag, derimot, blir flere og flere arter utrydningstruet og vi iverksetter tiltak for å redusere tapet av arter. Et av disse tiltakene er verneområder. Verneområder er områder som er satt til side for å sikre tilstedeværelse av gitte arter eller naturtyper ved å begrense høsting eller annen menneskelig innflytelse. Utfordringen er at dette ofte er kostbart da disse artsrike områdene ofte overlapper med områder som har viktige jordbruk- eller andre naturressursinteresser. Dette resulterer i at vernede områder ofte blir lagt til økonomisk marginale og/eller statseide områder. For å kontre dette kan en inkludere områder tilbudt frivillig av grunneiere. Spørsmålet blir da, hva er verneverdien av de områdene som blir tilbudt? Dette er spørsmålet som Clements og medforfatterne spør seg når jobber med Cape Floraregion i Sør-Afrika .

Read more